Jocelyn Codorniz

Legazpi City Planning and Devt. Office, Legazpi City Staff - CPDO